Nahoru
Modelářství a návrhářství oděvů
Design interiéru
Cukrář
Pekař
Modelářství a návrhářství oděvů
Nábytkářská a dřevařská výroba
Truhlář, tesař
Modelářství a návrhářství oděvů
Umění

Mezinárodní projekt Eduroam

Naše škola je připojena k mezinárodní síti EDUROAM.

Naše škola je připojena k eduroamu

eduroam je mezinárodní projekt zabývající se podporou mobility a roamingu v sítích národního výzkumu a vzdělávání (NREN). V České republice je tento projekt zastřešován sdružením CESNET.

Jeden účet. Kdekoliv.

Registrovaný účastník může používat tuto bezdrátovou síť (kdekoliv je dostupná) pomocí jednoho uživatelského účtu. Správu účtu provádí domovská (zřizující) organizace.

Použití roamingu je jednoduché, řádně nastavené zařízení účastníka se připojuje automaticky, jakmile je síť eduroam k dispozici. Podobně jako funguje připojení k zahraničním sítím mobilních operátorů v rámci roamingu. Odtud také akronym: education roaming.

Služba je pro všechny účastníky zdarma.

Aktivace eduroam účtu

V eduroamu se používá uživatelské jméno sestávající ze dvou částí – samotného uživatelského jména a realmu. Za uživatelské jméno, na něž jste zvyklí z ostatních systémů školy, budete v rámci roamingu přidávat @sou-sos.cz.

Nastavení uživatelských zařízení pro připojení k eduroamu

Pro bezpečné připojení k eduroamu nestačí jen zadat jméno a heslo. Musíte si nastavit i kontrolu certifikátů, nejsnazší je to učinit pomocí eduroam CAT, viz dokumentace na eduroam.cz.

Pokryté prostory

Síť eduroam je vysílána ve všech učebnách školy.

Filtrování provozu

Provoz žáků školy je filtrován v souladu se zákony ČR.

Our school is connected to eduroam

eduroam is an international mobility and roaming support project in National Research and Education Networks (NREN). In the Czech Republic, this project is overseen by CESNET

One Account. Anywhere.

A registered participant can use this wireless network (wherever it is available) using a single user account. Account management is done by home (set up) organization.

Using roaming is simple, a properly configured subscriber device connects automatically when the eduroam network is available. It works in the same way as connecting to foreign networks of mobile operators in roaming. From here also comes the acronym: education roaming.

The service is free for all participants.

Activating eduroam account

In eduroam, a username consists of two parts -the username and realm. User name is the one that you are used to from other school systems and you will be adding @sou-sos.cz.

Setting up user devices to connect to eduroam

For safe connection to eduroam, it is not enough to enter a name and password. You also need to set up a certificate check, the easiest way to do this is using eduroam CAT, see documentation on eduroam.cz.

Covered spaces

eduroam is broadcasted in all classrooms.

Traffic filtering

The operation of school pupils is filtered in accordance with the laws of the Czech Republic.

 

Termínový kalendář

Naši partneři

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.