Nahoru
Modelářství a návrhářství oděvů
Design interiéru
Cukrář
Pekař
Modelářství a návrhářství oděvů
Nábytkářská a dřevařská výroba
Truhlář, tesař
Modelářství a návrhářství oděvů
Umění

GDPR

Informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.

 
Střední škola designu a řemesel Kladno, příspěvková organizace,
U Hvězdy 2279, Kročehlavy, 272 01 Kladno.

 

Aktuálně k testování zaměstnanců, dětí a žáků na onemocnění COVID-19:

 

Nový rozsah zpracovávaných osobních údajů od 12. 4. 2021

V souvislosti s testováním na onemocnění COVID-19 dochází k novému rozsahu zpracování osobních údajů zaměstnanců, dětí a žáků, kdy ke jménu a příjmení je přiřazeno datum provedení testu, výsledek testu, případně další informace o očkování u zaměstnanců.

Účel zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem přijímání opatření k minimalizaci rizik a zamezení přenosu viru SARS-COVID-19

Právní základ zpracování

Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění právní povinnosti na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. března 2021 pod č. j.: MZDR 47828/2020-23/MIN/KAN, kterým se ukládá zaměstnavatelům, kteří jsou školou nebo školským zařízením povinnost zajistit testování zaměstnanců na COVID-19, a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021 pod č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN, kterým se ukládá dětem, žákům a studentům povinnost podrobit se testování COVID-19 jako podmínka osobní přítomnosti ve škole či školském zařízení.

Předávání osobních údajů

Osobní údaje mohou být předávány za výše uvedenými účely orgánům ochrany veřejného zdraví a poskytovatelům zdravotních služeb v ČR. Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje budou uchovávány po dobu nejméně do zrušení mimořádného opatření k provádění povinného testování zaměstnanců a následně po dobu potřebnou k nezbytné kontrole zpracování plateb a nároků, které mohou v důsledku testování vzniknout. 

 

Statutárním orgánem je ředitelka školy Ing. Jana Bláhová, zástupkyně statutárního orgánu je zástupkyně ředitelky Ing. Ivana Pinkasová.

Informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. lze získat u ředitelky školy, u níž lze podat žádost nebo stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí. Ředitelka školy je správcem osobních údajů. Pověřencem pro zpracování osobních údajů ve škole je Mgr. Aleš Adamík.

 

Kontaktní údaje: 

info@ssdr.cz

blahova@ssdr.cz

adamik.ales@resk.cz

tel: 312 681 180, 722 503 095 

IČ: 16977360, DIČ: CZ16977360

 

Ředitelka školy se při výkonu své působnosti ve středním vzdělávání řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, zákoníkem práce č. 262/2006 Sb a dalšími právními předpisy. Předpisy jsou na vyžádání poskytnuty k nahlédnutí u ředitelky školy.

 

Při zpracování osobních údajů dodržuje ředitelka školy základní zásady zpracování a další povinnosti podle obecného nařízení.

 

Účely zpracování:

Osobní údaje subjektů jsou zpracovávány zejména za účelem zajištění vzdělávání a dalších souvisejících činností správce. Osobní údaje zaměstnanců jsou zpracovávány zejména za účelem zajištění personální a platové agendy související s existencí pracovněprávních vztahů.

 

Zpracovávané osobní údaje:

Správce zpracovává pouze osobní údaje nezbytné pro dosažení účelů zpracování.

 

Zákonnost zpracování:

Správce zpracovává osobní údaje zákonným způsobem na základě některé z podmínek podle čl. 6 obecného nařízení - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Zpracování je prováděno nejčastěji v případě, které je nezbytné:

 • pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje - čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení;
 • pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů - čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení;
 • pro účely oprávněných zájmů správce - čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení.

Při zpracování pro některé další specifické účely zpracování, u kterých se neuplatní některá z výše uvedených zákonných podmínek, může být subjekt údajů požádán o souhlas ke zpracování podle čl. 6 odst. 1. písm. a) obecného nařízení.

 

Nakládání s osobnímu údaji:

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není uložena zvláštním právním předpisem.

Při zpracování osobních údajů u příspěvkové organizace nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah dopráv či oprávněných zájmů občanů.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným spisovým askartačním řádem, vydaným vsouladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

 

Vaše práva (práva subjektů údajů):

 • požadovat umožnění přístupu k osobním údajům;
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo jejich doplnění;
 • požadovat vymazání osobních údajů;
 • požadovat omezení jejich zpracování;
 • podat stížnost u dozorového orgánu;
 • pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) obecného nařízení, můžete souhlas kdykoli odvolat.
 

Vaše cesta k uplatnění práv:

Svá práva uplatňujte přes pověřence pro ochranu osobních údajů:
 
Střední škola designu a řemesel Kladno, příspěvková organizace, BOX: pověřenec;
U Hvězdy 2279, 272 01 Kladno nebo na e-mailu: adamik.ales@resk.cz
 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

 • ve školním roce 2019/20 nebyla podána žádná žádost o informace (a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti);
 • ve školním roce 2019/20 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí;
 • ve školním roce 2019/20 nebyla podána žádná stížnost podle paragrafu 16a tohoto zákona;
 • ve školním roce 2019/20 nebyly provedeny žádné z činností, jak jsou uvedeny v paragrafu 18 odst. c) - f) tohoto zákona.

 

 

Ing. Jana Bláhová, ředitelka školy

Termínový kalendář

Naši partneři

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.