Kotva
+420 312 681 181
Nepřehlédněte
Začátek školního roku
25.8.2021
Milí žáci.
 
Školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. září. Všichni si přejeme, ať je alespoň trochu normální :) Já věřím, že se nám to splní a uvidíme se ve škole každý den dle vašeho rozvrhu hodin.
 
Těšíme se na vás!
 
Jana Bláhová, ředitelka školy
Partneři

 

 

Mapa webu

Maturita

Vloženo: 10.12.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 4087x | Zatím neupraveno

Maturitní zkoušky 2021

(jaro, podzim - po aktualizaci 18. 3. 2021)

 

MŠMT vydalo „Opatření obecné povahy“, k MZ a ZZ (č. j. MSMT-3267/2021-3 a č. j. MSMT-3258/2021-1. Na základě těchto OOP se nahrazuje příkaz ředitelky č. 1/2021 tímto příkazem č. 2/2021.

 

VYSVĚDČENÍ ZA 2. POLOLETÍ

V posledním ročníku SŠ se předává žákům vysvědčení v posledním vyučovacím dni posledního týdne před zahájením společné části maturitní zkoušky. Ve vazbě na posunutí termínu konání didaktických testů bude vysvědčení za 2. pololetí žákům předáno v pátek 21. 5. 2021.

Následovat bude týden, ve kterém proběhnou řádné termíny didaktických testů (tj. od 24. do 26. 5. 2021.). V týdnu od 31. 5. do 4. 6. 2021 stanovuje ředitelka školy dny volna k přípravě na ústní maturitní zkoušky. V týdnu od 7. do 11. 6. 2021 proběhnou ústní maturitní zkoušky všech maturitních tříd.

 

MATURITNÍ ZKOUŠKY

 

Maturitní zkouška je ve školním roce 2020/2021 rozdělena na dvě části – společnou a profilovou. Všechny změny jsou vyznačeny TUČNĚ a nastaly ve struktuře obou částí.

 

 

Společná (státní) část – povinná zkouška

 • Český jazyk a literatura – didaktický test, navyšuje se časový limit na 85 minut.
 • Cizí jazyk nebo Matematika – didaktický test, navyšuje se časový limit u cizího jazyka na 110 minut (z toho 40 minut poslechová část) a u matematiky na 135 minut.

Hodnocení didaktických testů bude pouze slovní – uspěl/a nebo neuspěl/a (včetně procentuální úspěšnosti) a proběhne v kompetenci CZVV (CERMAT).

V případě, že se žák z důvodů karantény nebo onemocnění Covid-19 nemůže zúčastnit didaktických testů v původních termínech, stanovilo MŠMT termíny náhradní.

 

Profilová část – povinná zkouška     

Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasické klasifikační stupnice dle předem známých kritérií hodnocení. Způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky nebo její části včetně hranice úspěšnosti a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitelka školy, a nejpozději před začátkem konání první zkoušky schvaluje zkušební maturitní komise.

 

Obor – MODELÁŘSTVÍ A NÁVRHÁŘSTVÍ ODĚVŮ

 • Český jazyk a literatura – písemná práce ZRUŠENA
 • Český jazyk a literatura – ústní zkouška – ZÁLEŽÍ NA ROZHODNUTÍ ŽÁKA
 • Cizí jazyk – písemná práce ZRUŠENA
 • Cizí jazyk – ústní zkouška – ZÁLEŽÍ NA ROZHODNUTÍ ŽÁKA
 • Odborné předměty – ústní zkouška:
 • Dějiny umění
 • Oděvní technologie, Textilní materiály a Konstrukce oděvů
 • Praktická zkouška – praktická maturitní práce s obhajobou.

Předložení portfolia návrhů modelů. Výběr z návrhů odbornou komisí. Předložení vyhotovené technické dokumentace. Dílenská realizace modelu. Praktická maturitní zkouška trvá 10 dnů, v jednom dni 8 vyučovacích hodin (tj. 360 minut). Nedílnou součástí je obhajoba před maturitní komisí včetně audiovizuální prezentace v délce 20 minut. Zůstává nezměněno.

Časový harmonogram se mění, praktická zkouška se posunuje o týden, tzn., koná se od 19. 4. do 30. 4. 2021. Vzhledem k distanční výuce a omezené možnosti prezenční výuky se snižuje počet realizovaných modelů z připravené kolekce. Během 10 denního maturitního cyklu žákyně vytvoří 1 podšívkovaný model NEBO 2 nepodšívkované modely své kolekce.

 

Obor – NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ VÝROBA (4-letý, 2-letý)

 • Český jazyk a literatura – písemná práce ZRUŠENA
 • Český jazyk a literatura – ústní zkouška – ZÁLEŽÍ NA ROZHODNUTÍ ŽÁKA
 • Cizí jazyk – písemná práce ZRUŠENA
 • Cizí jazyk – ústní zkouška – ZÁLEŽÍ NA ROZHODNUTÍ ŽÁKA
 • Odborné předměty – ústní zkouška:
 • Konstrukce
 • Technologie
 • Praktická zkouška – praktická maturitní práce s obhajobou z odborných předmětů a praxe.

Vypracování kompletní technické přípravy výroby konkrétního kusu nábytku podle vlastního návrhu, včetně zhotovení modelu a výrobku v měříku 1:1. Praktická maturitní zkouška trvá 10 dnů, jednom dni 7 hodiny (tj. 420 minut). Nedílnou součástí je obhajoba před maturitní komisí včetně audiovizuální prezentace v délce 20 minut. Zůstává nezměněno.

Časový harmonogram se mění, praktická zkouška se posunuje o týden, tzn., koná se od 19. 4. do 30. 4. 2021.  Vzhledem k distanční výuce a omezené možnosti prezenční výuky je možné navýšit počet dnů praktické maturitní zkoušky o 3. Tzn. celkem 13 dnů, tzn. do 5. 5. 2021.

 

Obor – TECHNOLOGIE POTRAVIN

 • Český jazyk a literatura – písemná práce ZRUŠENA
 • Český jazyk a literatura – ústní zkouška – ZÁLEŽÍ NA ROZHODNUTÍ ŽÁKA
 • Cizí jazyk – písemná práce ZRUŠENA
 • Cizí jazyk – ústní zkouška – ZÁLEŽÍ NA ROZHODNUTÍ ŽÁKA
 • Odborné předměty – ústní zkouška:
 • Technologie, Analýza potravin, Výživa a Biologie a mikrobiologie
 • Praktická zkouška – maturitní práce s obhajobou z odborných předmětů.

Témata jsou zadána žákům v průběhu měsíce září ve 2. ročníku. Maturitní práci žáci zpracovávají v průběhu 2. ročníku nástavbového studia. Obhajoba probíhá před zkušební maturitní komisí včetně audiovizuální prezentace v délce 20 minut.

Zůstává nezměněno včetně původního časového harmonogramu praktické maturitní práce.

 

 

Podrobné informace o PROFILOVÝCH maturitních předmětech ČJL a CJ

Český jazyk a literatura

 

Profilová písemná zkouška z Českého jazyka a literatury je ZRUŠENA.

Délka trvání písemné práce je určena na 120 minut, včetně výběru zadání.

Rozsah textu písemné práce je stanoven na minimální počet 250 slov, přičemž horní hranice není určena.

Žáci budou mít na výběr ze čtyř zadání různých slohových útvarů. 

 

Profilová ústní zkouška z Českého jazyka a literatury – zůstává nezměněno, ale záleží na rozhodnutí žáka

Délka ústní zkoušky bude 15 minut, délka přípravy (na potítku) bude 15 minut.

Žáci budou losovat z dvaceti literárních děl ze svého seznamu, který je nově možné odevzdat až do 30. 4. 2021 (z původního 31. 3. 2021). Ke každému literárnímu dílu bude zpracován pracovní list.

 

Kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z ČJL:

Seznam literárních děl k MZ musí obsahovat 20 literárních děl, všechna tato díla musí být vybrána ze školního seznamu 77 literárních děl. Seznam literárních děl k MZ musí obsahovat minimálně dvě prozaická, dvě básnická a dvě dramatická díla.

 1. Seznam literárních děl k MZ nesmí obsahovat více než 2 literární díla od jednoho spisovatele.
 2. Seznam literárních děl k MZ musí obsahovat z každého období přesný počet děl uvedený v závorce jednotlivých sekcí z daného školního seznamu 77 literárních děl. V sekci DALŠÍ TITULY si studenti musí vybrat 6 jakýchkoli děl z výše uvedeného školního seznamu, avšak i tato díla musí být do seznamu četby vybírána v souladu s předešlými body č. 1, 2, 3.

 

Profilová písemná zkouška z Českého jazyka a literatury je ZRUŠENA.

Délka trvání písemné práce je určena na 120 minut, včetně výběru zadání.

Rozsah textu písemné práce je stanoven na minimální počet 250 slov, přičemž horní hranice není určena.

Žáci budou mít na výběr ze čtyř zadání různých slohových útvarů. 

 

Profilová ústní zkouška z Českého jazyka a literatury

Délka ústní zkoušky bude 15 minut, délka přípravy (na potítku) bude 15 minut.

Žáci budou losovat z dvaceti literárních děl ze svého seznamu, který odevzdají do 31. 3. 2021, ke každému literárnímu dílu bude zpracován pracovní list.

 

Cizí jazyk

 

Profilová písemná zkouška z Cizího jazyka je ZRUŠENA.

Písemná práce z cizího jazyka se bude skládat z jednoho samostatného textu.

Rozsah textu je stanoven v rozmezí 180 – 200 slov.

Délka trvání písemné práce je určena na 75 minut.

Žáci budou mít na výběr ze tří zadání různých slohových útvarů. 

 

Profilová ústní zkouška z Cizího jazyka – zůstává se nezměněno, ale záleží na rozhodnutí žáka

Délka ústní zkoušky bude 15 minut, délka přípravy (na potítku) bude 15 minut.

Žáci budou losovat z dvaceti témat (otázek), ke každému tématu bude zpracován pracovní list, včetně odborné terminologie daného oboru, která bude představovat 20 % u každé otázky (tj. cca 3 minuty při ústní zkoušce).

 

ROZHODNUTÍ ŽÁKA O NE/KONÁNÍ PROFILOVÉ ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY
Z ČJL nebo CJ

Záleží na dobrovolném rozhodnutí žáka, zda bude nebo nebude konat ústní zkoušku z ČJL a z CJ. Pokud se žák zkoušky nezúčastní nebo ji vykoná neúspěšně, na maturitním vysvědčení nebude z příslušného předmětu hodnocen (neúspěch tedy celkové hodnocení neovlivní). Pokud žák USPĚJE ve všech ostatních povinných předmětech, dostane maturitní vysvědčení (na kterém NEBUDE hodnocení z ústní zkoušky z ČJL nebo/a z CJ).

Své rozhodnutí o ne/konání profilové ústní maturitní zkoušky z ČJL nebo CJ zaznamená žák na formuláři, který podepíše, naskenuje a neprodleně pošle ředitelce školy či zástupkyni ředitelky školy nebo donese osobně do školy a předá do rukou ředitelky školy či její zástupkyně, případně nechá na vrátnici školy. Nejpozději do 30. 4. 2021. Pokud žák formulář neodevzdá, nebude moci profilové ústní maturitní zkoušky z ČJL nebo CJ konat, a to ani v budoucnu. Všichni žáci mají k dispozici vzor formuláře od třídního učitele nebo je součástí příkazu ŘŠ č. 2/2021.

 

Časový harmonogram profilových maturitních zkoušek – jaro 2021
(změna termínů)

 

Společná (státní) část maturitní zkoušky (didaktické testy) 

 • MAT – 24. 5. 2021 (8:00 – 10:35 h.)
 • ANJ – 24. 5. 2021 (13:30 – 15:50 h.)
 • CJL – 25. 5. 2021 (8:00 – 9:45 h.)
 • NJ – 26. 5. 2021 (13:00 – 15:20 h.)

 

V případě, že se žák z důvodů karantény nebo onemocnění Covid-19 nemůže zúčastnit didaktických testů v původních termínech, stanovilo MŠMT termíny náhradní ve školách, které určí CZVV.

 • MAT – 7. 7. 2021 (9:00 – 11:35 h.)
 • ANJ – 7. 7. 2021 (14:30 – 16:50 h.)
 • CJL – 8. 7. 2021 (9:00 – 10:45 h.)
 • NJ – 9. 7. 2021 (13:00 – 15:20 h.)

 

Uvedené časy didaktických testů jsou platné pro všechny žáky s výjimkou žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ (pro žáky kategorie SPU jsou navýšeny časové limity dle kategorie, mohou se informovat u zástupkyně ŘŠ).

 

Profilové maturitní zkoušky

 • praktická zkouška oborů Modelářství a návrhářství oděvů, Nábytkářská a dřevařská výroba:

 

19. – 30. 4. 2021 (u N až 5. 5. 2021)

 

 • písemné práce z ČJL a CJ všech maturitních oborů jsou ZRUŠENY.

 

26. – 29. 4. 2021;

 

 • ústní zkoušky maturitních oborů:

 

třída A2: 7. – 9. 6. 2021;

třída MN4: 10 – 11. 6. 2021.

 

 

Podzimní termíny budou stanoveny nejpozději do 25. 8. 2021.

 

Platnost od 18. 3. 2021

 

Ing. Jana Bláhová, ředitelka školy

 

PŘÍKAZ ŘEDITELKY ŠKOLY k MZ a ZZ 2021 včetně formuláře v příloze: k dispozici ZDE (Velikost: 645.49 kB).

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

Maturitní okruhy ke stažení

OKRUHY Z CIZÍCH JAZYKŮ pro školní rok 2020/21:

 

Anglický jazyk (Velikost: 36.5 kB)

 

Německý jazyk (Velikost: 37 kB)

 

OKRUHY Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ pro školní rok 2020/21:

 

 

 

 

 

SEZNAM ČETBY pro školní rok 2020/21: Školní seznam četby (Velikost: 55 kB).

 

FORMULÁŘ k vyplnění seznamu četby pro školní rok 2020/21: Příloha k seznamu četby (Velikost: 14.43 kB).

 

POKYNY k vypracování závěrečných prací v roce 2021: Obory M, N, Tp (Velikost: 36.31 kB)