Kotva
+420 312 681 181
Nepřehlédněte
2. kolo přijímacího řízení pro obory s TZ
1.3.2021

V sekci Uchazeči / Přijímací řízení / Umělecké čtyřleté byla zveřejněna kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení pro obory s TZ!

Distanční výuka od 1. 3. 2021
25.2.2021
Od pondělí 1. 3. 2021 zůstává výuka na naší škole ve stejném režimu distanční výuky jako doposud.
 
Jsou umožněny individuální osobní konzultace (vždy jen jeden žák a jeden učitel).
 
Veškeré KONKRÉTNÍ informace o distančí výuce a další pravidla naleznete v aktualitách.
 
Pevné zdraví a hodně optimismu přeje Jana Bláhová, ředitelka školy
 
Dodatek ke školnímu řádu, platný od 1. 2. 2021
9.2.2021

V sekci Studenti/Dokumenty ke stažení/Školní řád byl zveřejněn dodatek ke školnímu řádu, platný od 1. 2. 2021. Dodatek se týká distanční výuky a on-line hodin.

Partneři

 

 

Mapa webu

GDPR

Vloženo: 10.12.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 1514x | Zatím neupraveno

Informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.

 

Střední škola designu a řemesel Kladno, příspěvková organizace,
U Hvězdy 2279, Kročehlavy, 272 01 Kladno.

 

Statutárním orgánem je ředitelka školy Ing. Jana Bláhová, zástupkyně statutárního orgánu je zástupkyně ředitelky Ing. Ivana Pinkasová.

Informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. lze získat u ředitelky školy, u níž lze podat žádost nebo stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí. Ředitelka školy je správcem osobních údajů. Pověřencem pro zpracování osobních údajů ve škole je Mgr. Aleš Adamík.

 

Kontaktní údaje: 

info@ssdr.cz

blahova@ssdr.cz

adamik.ales@resk.cz

tel: 312 681 180, 722 503 095 

IČ: 16977360, DIČ: CZ16977360

 

Ředitelka školy se při výkonu své působnosti ve středním vzdělávání řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, zákoníkem práce č. 262/2006 Sb a dalšími právními předpisy. Předpisy jsou na vyžádání poskytnuty k nahlédnutí u ředitelky školy.

 

Při zpracování osobních údajů dodržuje ředitelka školy základní zásady zpracování a další povinnosti podle obecného nařízení.

 

Účely zpracování:

Osobní údaje subjektů jsou zpracovávány zejména za účelem zajištění vzdělávání a dalších souvisejících činností správce. Osobní údaje zaměstnanců jsou zpracovávány zejména za účelem zajištění personální a platové agendy související s existencí pracovněprávních vztahů.

 

Zpracovávané osobní údaje:

Správce zpracovává pouze osobní údaje nezbytné pro dosažení účelů zpracování.

 

Zákonnost zpracování:

Správce zpracovává osobní údaje zákonným způsobem na základě některé z podmínek podle čl. 6 obecného nařízení - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Zpracování je prováděno nejčastěji v případě, které je nezbytné:

 • pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje - čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení;
 • pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů - čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení;
 • pro účely oprávněných zájmů správce - čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení.

Při zpracování pro některé další specifické účely zpracování, u kterých se neuplatní některá z výše uvedených zákonných podmínek, může být subjekt údajů požádán o souhlas ke zpracování podle čl. 6 odst. 1. písm. a) obecného nařízení.

 

Nakládání s osobnímu údaji:

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není uložena zvláštním právním předpisem.

Při zpracování osobních údajů u příspěvkové organizace nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah dopráv či oprávněných zájmů občanů.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným spisovým askartačním řádem, vydaným vsouladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

 

Vaše práva (práva subjektů údajů):

 • požadovat umožnění přístupu k osobním údajům;
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo jejich doplnění;
 • požadovat vymazání osobních údajů;
 • požadovat omezení jejich zpracování;
 • podat stížnost u dozorového orgánu;
 • pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) obecného nařízení, můžete souhlas kdykoli odvolat.
 

Vaše cesta k uplatnění práv:

Svá práva uplatňujte přes pověřence pro ochranu osobních údajů:
 
Střední škola designu a řemesel Kladno, příspěvková organizace, BOX: pověřenec;
U Hvězdy 2279, 272 01 Kladno nebo na e-mailu: adamik.ales@resk.cz
 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

 • ve školním roce 2019/20 nebyla podána žádná žádost o informace (a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti);
 • ve školním roce 2019/20 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí;
 • ve školním roce 2019/20 nebyla podána žádná stížnost podle paragrafu 16a tohoto zákona;
 • ve školním roce 2019/20 nebyly provedeny žádné z činností, jak jsou uvedeny v paragrafu 18 odst. c) - f) tohoto zákona.

 

 

Ing. Jana Bláhová, ředitelka školy