Kotva
+420 312 681 181
Nepřehlédněte
Krásné prázdniny
8.7.2020

Milý studenti, rodiče a přátelé školy, přejeme Vám jen ty nejkrásnější prázdniny plné nezapomenutelných zážitků!
Těšíme se na Vás 1. září v novém školním roce :)

Úřední hodiny studijního oddělení během prázdnin
8.7.2020

Během letních prázdnin bude studijní oddělení k dispozici denně mezi 8:00 - 12:00 hod.

Partneři

 

 

Mapa webu

GDPR

Vloženo: 10.12.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 826x | Zatím neupraveno

Střední škola designu a řemesel Kladno, příspěvková organizace
U Hvězdy 2279, Kročehlavy, 272 01 Kladno
 • uskutečňuje výchovu a vzdělávání žáků ve středním vzdělávání, a to vpřijímání
  ke vzdělávání, jeho organizaci a zajištění průběhu vsouladu sustanoveními zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dalších činnostech, které se vzděláváním souvisí
 • při výkonu výše uvedených činností provádí zpracování osobních údajů subjektů, kterými jsou žáci, zákonní zástupci žáků, zaměstnanci a další osoby ve smluvních vztazích, je tedy správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) oochraně fyzických osob vsouvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 • při zpracování osobních údajů dodržuje základní zásady zpracování a další povinnosti podle obecného nařízení.

 

Účely zpracování:

Osobní údaje subjektů jsou zpracovávány zejména za účelem zajištění vzdělávání a dalších souvisejících činností správce. Osobní údaje zaměstnanců jsou zpracovávány zejména za účelem zajištění personální a platové agendy související s existencí pracovněprávních vztahů.

 

Zpracovávané osobní údaje:

Správce zpracovává pouze osobní údaje nezbytné pro dosažení účelů zpracování.

 

Zákonnost zpracování:

Správce zpracovává osobní údaje zákonným způsobem na základě některé z podmínek podle čl. 6 obecného nařízení. Zpracování je prováděno nejčastěji v případě, kdy je nezbytné:

 1. pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje - čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení,
 2. pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů - čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení,
 3. pro účely oprávněných zájmů správce - čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení.

Při zpracování pro některé další specifické účely zpracování, u kterých se neuplatní některá z výše uvedených zákonných podmínek, může být subjekt údajů požádán o souhlas
ke zpracování podle čl. 6 odst. 1. písm. a) obecného nařízení.

 

Nakládání s osobnímu údaji:

 • Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není uložena zvláštním právním předpisem.
 • Při zpracování osobních údajů u příspěvkové organizace nedochází kautomatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah dopráv či oprávněných zájmů občanů.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která jeindividuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným spisovým askartačním řádem, vydaným vsouladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

 

Vaše práva (práva subjektů údajů)

 1. Požadovat umožnění přístupu k osobním údajům,
 2. požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo jejich doplnění,
 3. požadovat vymazání osobních údajů,
 4. požadovat omezení jejich zpracování,
 5. podat stížnost u dozorového orgánu,
 6. pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) obecného nařízení, můžete souhlas kdykoli odvolat.
 

Vaše cesta k uplatnění práv

 
Svá práva uplatňujte přes pověřence pro ochranu osobních údajů:
 • Poštovní doručovací adresa:
Střední škola designu a řemesel Kladno, příspěvková organizace
BOX POVĚŘENEC
U Hvězdy 2279, Kročehlavy, 272 01 Kladno